FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK)

KI IGÉNYELHETI:

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, fiatal házaspárok, élettársak mint együttes igénylők és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak. A megelőlegezett kedvezményt – előre vállalt gyermek után – kizárólag azon házaspárok igényelhetik, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Jogosultsági feltételek:

– büntetlen előélet kivéve, ha a támogatott személy a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól már mentesült.
– annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK
vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
– a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
– köztartozás mentesség,
– 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással) 3, vagy több gyermek esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az igénylést megelőző 180 napban kizárólag kereső tevékenység (pl. munkaviszony, vállalkozói jogviszony, őstermeői jogviszony, megbízási szerződés) fogadható el.

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ: (Ki minősül gyermeknek?)
A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:
A) a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
B) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
– a 25. életévét még nem töltötte be,
– a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább
egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ: (szükséges dokumentumok)
Igényelhető a CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával.
A legfontosabb mellékletek:
– a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum;
– igazolás köztartozás mentességről (nullás igazolás);
– házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
– örökbefogadás esetén az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító gyámhatósági határozat;
– adásvételi szerződés;
– erkölcsi bizonyítvány.
A kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül kell benyújtani a hitelintézethez. A támogatás új lakás vásárlása esetén már használatbavételi engedély nélkül is igényelhető

Támogatás igénylésekor felmerülő költségek:
– támogatás bírálati díja (a folyósított összeg 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft; amennyiben hitel
folyósítására is sor kerül, úgy a CSOK igénylése kapcsán nem számítható fel bírálati díj)
– értékbecslés
– helyszíni szemle díja
– egyéb hitelintézeti költségek
– egyéb ügyintézéssel járó költségek (ügyvédi díj, tulajdoni lap lekérésének díja stb.)

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

A CSOK összege kizárólag a gyermekek számától függ.
– 1 gyermek esetén 600.000 Ft
– 2 gyermek esetén 2.600.000 Ft
– 3 vagy több gyermek esetén 10.000.000 Ft

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA:

Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank.

ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK:

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év. (A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam az adásvételi szerződés megkötésének napjától kezdődik.)

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a teljesítésre vonatkozó határidő előtt a kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére bemutatja. A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik.
A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.

EGYÉB TUDNIVALÓK:

A) A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek
szerezhetnek tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
B) Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás telekárat is
tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-áig teljesíthető készpénzben.
C) Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön esetén is jogosult lehet a család a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg kerül kifizetésre.
D) Az utolsó részfolyósítást követő 10 éves korlátozás az alábbiak vonatkozásában:
– kötelező bentlakás (szülőknek és gyermekeknek egyaránt) – a beköltözés lakcímkártyával
történő igazolása a folyósítást követő 90 napon belül.
– nem adható/ajándékozható el
– harmadik személy kizárólagos használatába nem adható, azon haszonélvezeti jog harmadik
személynek nem alapítható
– az ingatlan kizárólag lakhatási célra használható (pl. gazdasági, vállalkozási tevékenységre nem)
– nem terhelhető meg (nem vehető fel rá pl. további jelzáloghitel, ide nem értve a
megszerzéshez felvett bármilyen hitel)
– az állam saját jelzálogot/elidegenítési-terhelési tilalmat jegyez be rá.
E) A vásárolható lakás hasznos alapterülete (a megelőlegező kedvezménnyel érintett vállalt gyerekek
figyelembevételével)
– egy gyermek esetén legalább 40 m2,
– két gyermek esetén legalább 50 m2,
– három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2.

HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA
A KAMATTÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
A hitelintézeti kölcsön ügyleti kamatának 3 %-kal csökkentett mértéke, a kölcsön futamidejének első 25 évében.

EGYÉB TUDNIVALÓK:

A) Kizárólag forint hitel folyósításhoz igényelhető.
B) A kamattámogatás nem nyújtható a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint megkötött lakáselőtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre valamint lejárt tőketartozás esetén,
C) Amennyiben a kölcsön folyósítása a kérelem benyújtását követő 6 hónapon belül a támogatott személynek felróható okból nem kezdődik meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.
D) A három- vagy többgyermekes családok által a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel
felvételének feltétele, hogy a kérelmező ne szerepeljen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) tartozóként, vagy korábban nyilvántartott ilyen tartozását már legalább egy éve teljesítette.

MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 2.7. alpontja (a továbbiakban: Szja tv.) értelmében a munkáltató akár 5.000.000 Ft összegű lakáscélú támogatást adhat adómentesen a munkavállalójának.

Az adómentesség feltételei:
– A támogatást hitelintézeten, kincstáron keresztül kell folyósítani;
– A vásárolt lakás nem haladhatja meg a méltányolható lakásigényt;
– A munkáltató és a magánszemély korábbi munkáltatói az adóévben és az azt megelőző négy
évben együttesen maximum 5 millió forint lakáscélú támogatást adhatnak adómentesen.
– A támogatás összege nem haladhatja meg a vételár 30 százalékát;

Méltányolható a lakásigény:
– Egy és két személy esetén: minimum egy lakószoba – maximum három lakószoba
– Három személy esetén: minimum másfél lakószoba – maximum három és fél lakószoba
– Négy személy esetén: két lakószoba – maximum négy lakószoba
– Öt személy esetén: minimum két és fél lakószoba – maximum öt lakószoba

– Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.
– A fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a
12 négyzetmétert.
– A lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30
négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni.
Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos
alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe
venni.

Kapcsolatfelvétel

التواصل معنا

AquaLiget lakópark Kft.

Telefonszám: + 36 30 429 6633
e-mail: info@aqualiget.hu
cím: 1044 Budapest, Óradna utca 4.

logo_szines250px